Interne Competitie - SV De Korrel

Ga naar de inhoud
Voor alle leden van SV De Korrel die een verlof hebben of binnenkort een verlof willen aanvragen geldt dat zij verplicht zijn deel te nemen aan de Interne Competitie (IC). De KNSA legt aangesloten schietverenigingen de verplichting op een IC te organiseren en uit te voeren. Hieronder de letterlijke tekst uit het basisprogramma Basiscertificering van de KNSA:
 
Overeenkomstig de vigerende CWM (Circulaire Wapens en Munitie) dient de aanvrager van een verlof en de verlofhouder aantoonbaar de schietsport in wedstrijdverband te beoefenen. Op grond van die bepaling, zijn schietsportverenigingen verplicht aan hun leden een interne competitie in enige door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline aan te bieden. De deelname aan die interne competitie is vijf (5) keer per kalenderjaar verplicht voor verlofhouders. De schietsportvereniging dient die deelname aan die interne competitie, door middel van een registratie, te controleren.

Niet deelnemen aan deze IC kan grote gevolgen hebben voor onze vereniging en haar leden (lees bijv. het verliezen van de certificering bij de KNSA). Een verlof om een vuurwapen voorhanden te hebben wordt afgegeven voor het bedrijven van de schietsport. Deelname aan IC en/of georganiseerde schietwedstrijden vormen daar een verplicht onderdeel van.
 
SV De Korrel zal met ingang van het jaar 2024 wederom nauwgezet de verplichte deelname van hun leden volgen en controleren. Dat geldt dan voor leden die beschikken over een eigen verlof maar ook voor leden die gedurende het jaar een (1ste) verlof willen aanvragen. Voor die laatste groep leden betekent dit dat bij het invullen van de WM3 door het bestuur een beoordelingspunt wordt of men deelneemt aan de IC.
 
De IC bestaat uit 5 separate momenten voor (minimaal) één discipline waarbij verwacht wordt een serie te schieten binnen de gekozen toegestane discipline (zie onderstaand overzicht). Het heeft de voorkeur om de series over het jaar te verspreiden. Uitgangspunt is één serie per 2 maanden. Dit om de verwerking ook gespreid te kunnen doen en de druk van de IC-commissie leden te verlichten.
De competitie start op 1 januari as. en er kan tot 1 december 2024 worden geschoten.

  • De kaarten zijn op te vragen bij de baancommandant (zie IC instructie baancommandant).
  • Je dient zelf de score van het behaalde resultaat te noteren op de kaart waarop de sticker zich bevindt. Deze worden steekproefsgewijs gecontroleerd door IC-commissie of bestuur!
  • Vervolgens lever je de kaarten in bij de baancommandant.
  • De baancommandant deponeert de kaarten, onder jouw toezicht (jij bent verantwoordelijk)  in de daarvoor bestemde box.
  • Aansluitend moet de baancommandant via een stempel in je schietregister kenbaar maken welke serie je op die betreffende dag heeft geschoten.

Leden die een ranking hebben of deelnemen aan een IC bij een andere vereniging moeten dit op schriftelijke wijze kenbaar maken aan de IC-commissie van SV De Korrel. Het doorgeven van deze ranking/scores kan tot 1 oktober, dit i.v.m. controle door de IC-commissie.


Overzicht van de disciplines
LET OP:

De IC-commissie zal er, zoals hiervoor aangegeven, periodiek op toezien of ieder lid aan zijn/haar verplichting voor deelname aan de IC voldoet. Is dit niet het geval, dan word je (en het bestuur) hiervan op de hoogte gebracht en de mogelijkheid geboden dit alsnog te doen.

Geeft men hier geen gehoor aan dan worden met ingang van dit jaar er voor dit verzuim bestuurlijke maatregelen getroffen. Aan het eind van het jaar wordt een overzicht opgesteld van leden die zich niet aan de IC-verplichting hebben gehouden. Niet voldoen aan de IC-verplichting leidt onvoorwaardelijk tot een schorsing van de vereniging.
Meermaals niet voldoen aan de IC-verplichting zal leiden tot royering als lid van SV De Korrel en de KNSA.

HOOFDSPONSOR

Terug naar de inhoud